Regulamin

1 INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy Mi'Love działający pod adresem www.milove.eu, prowadzony jest przez Annę Bończak prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą Anna Bończak Sensi Art , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego 114/7, 02-780 Warszawa, Regon: 146129781, NIP: 951-207-46-50 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Warszawa.


1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.milove.eu 

1.3 Akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu jest warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie.

2 DEFINICJE I INTERPRETACJA

2.1 Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:

2.1.1 „Cena” oznacza całkowitą cenę Produktu brutto (tj. zawierającą należny podatek VAT), podaną przez Sprzedającego na stronie;
2.1.2 „Firma Kurierska” oznacza podmiot świadczący usługi przewozu, z którym współpracuje Sprzedający celem dostarczania Kupującym nabytych przez nich Produktów; 
2.1.3 „Kod Rabatowy” oznacza kombinację cyfr, liter lub innych znaków, której wpisanie w wyznaczonym dla tego miejscu powoduje udzielenie Kupującemu rabatu;
2.1.4 „Koszty Dostawy” oznaczają koszty przesłania Kupującemu Produktu zgodnie z wybranym sposobem dostawy, które to koszty są wyszczególnione w formularzu Zamówienia;
2.1.5 „Kupujący” oznacza Użytkownika nabywającego Produkty w Sklepie;
2.1.6 „Poczta” oznacza, w przypadku wysyłki Produktu do Polski, spółkę Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie; 
2.1.7 „Produkt” oznacza towar oferowany przez Sprzedającego w Sklepie;
2.1.8 „Profil” oznacza profil konkretnego Użytkownika, umożliwiający dokonywanie zakupów Produktów, w którym zebrane są dane Użytkownika oraz informacje dotyczące realizowanych przez niego transakcji;
2.1.9 „Przewoźnik” oznacza Pocztę albo Firmę Kurierską, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu doręczenia kupionych Produktów;
2.1.10 „Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;
2.1.11 „Sprzedawca” oznacza działalność gospodarczą Anna Bończak Sensi Art, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego 114/7, 02-780 Warszawa, Regon: 146129781, NIP: 951-207-46-50;
2.1.12 „Sklep” oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.milove.eu, w ramach której Sprzedający prowadzi sklep internetowy a Użytkownicy mogą dokonywać zakupów Produktów;
2.1.13 „Umowa Sprzedaży” oznacza umowę zawieraną z wykorzystaniem Sklepu pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, o treści określonej w Regulaminie oraz Zamówieniu;
2.1.14 „Użytkownik” oznacza osobę odwiedzającą stronę internetową www.milove.eu, w tym Kupującego;
2.1.15 „Zamówienie” oznacza przyjęcie przez Użytkownika oferty sprzedaży określonych Produktów oferowanych w Sklepie. 

2.2 Ilekroć w Regulaminie posłużono się zwrotem „w szczególności” lub „w tym w szczególności” lub „w tym także” lub innym równoważnym, oznacza to, że wyliczenie następujące po tym zwrocie ma charakter jedynie przykładowy.

2.3. Bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon  na określoną kwotę nabywany przez Klienta Sklepu zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Sklep – placówka Milove, w której nabywany i realizowany jest Bon.

2.3.1 Bony upoważniają do zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.3.2.Bon należy okazać przed dokonaniem zakupu.

2.3.3.Bon ważny jest przez 1 rok od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona do 6 miesięcy (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).

2.3.4.Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.


3 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1 Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony www.milove.eu 7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze. Zamówienia są wysyłane w terminie nie przekraczającym 5 dni. 

3.2 Kupujący składa Sprzedającemu Zamówienie po podaniu danych kontaktowych koniecznych do realizacji zamówienia, z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” albo “Złoż zamówienie i zapłać” (lub innego równoważnego przycisku znajdującego się na stronie Sklepu). 

3.3 W wyniku złożenia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, na podstawie której Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności Produktu oraz do dostarczenia go Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu Ceny oraz Kosztów Dostawy oraz do odebrania Produktu.

3.4 Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu Zamówienia. W jego treści umieszczone są wszystkie informacje podane w Zamówieniu (w tym między innymi: lista zamówionych Produktów oraz termin realizacji Zamówienia) oraz link umożliwiający sprawdzanie statusu Zamówienia. 

3.5 Kupujący zostanie poinformowany drogą e-mailową o uznaniu rachunku bankowego Sprzedającego (w przypadku przedpłaty na konto) a następnie o przekazaniu zamówienia Przewoźnikowi celem dostarczenia zamówionych Produktów Kupującemu.

3.6 Do chwili otrzymania drogą e-mail informacji o wysłaniu Produktów, Kupujący może wprowadzić w Zamówieniu ewentualne zmiany dotyczące rodzaju, wielkości lub ilości zamówionych Produktów. W tym celu konieczne jest wysłanie wiadomości e-mail pod adres: sklep@milove.eu lub kontakt telefoniczny ze Sklepem pod numerem telefonu: 660 711 426. Po dokonaniu zmiany Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mail informację potwierdzającą dokonanie zmiany Zamówienia.

3.7 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji:

3.7.1 W przypadku trwałej niemożności realizacji Zamówienia, Sprzedający złoży Kupującemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego oświadczenie w formie elektronicznej o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz niezwłocznie zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny oraz Kosztów Dostawy, na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata. 

3.7.2 W przypadku czasowej niemożności realizacji Zamówienia, Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanej nowej dacie realizacji Zamówienia. Jeżeli nowa data realizacji Zamówienia nie będzie dla Kupującego satysfakcjonująca, może on w terminie 7 dni skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny oraz Kosztów Dostawy, na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata. 

3.8 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania Produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

4 WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

4.1 Kupujący posiada prawo wyboru spośród następujących form płatności: 

4.1.1 przedpłata na konto – zwykły przelew, zapłata za pomocą PayPal, PayU  

4.1.2 Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.1.3 płatność przy odbiorze Produktu - płatność za pobraniem;

4.1.4 płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym w Sklepie stacjonarnym Mi'love

 4.2 W przypadku, gdy płatność za Zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie anulowane a Umowa Sprzedaży ulegnie rozwiązaniu.

4.3 Przesyłki są doręczane przez Firmę Kurierską lub Pocztę – w zależności od wyboru Kupującego.

4.4 Koszty Dostawy pokrywa Kupujący. Koszty Dostawy są podane w formularzu wypełnianym przez Kupującego celem złożenia Zamówienia i są przez niego akceptowane w momencie złożenia Zamówienia. 

4.5 Zamówienia będą przekazywane do wysyłki Firmie Kurierskiej albo Poczcie w terminie 1 dnia licząc od momentu otrzymania płatności na konto Sprzedającego albo od dnia złożenia Zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia to jeden dzień roboczy, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

4.6 Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu – paragon albo faktura VAT. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest zawarcie w formularzu zamówienia wszystkich niezbędnych do jej wystawienia danych oraz wpisanie w polu „uwagi” informacji: „Faktura VAT”.

5 WYMIANA PRODUKTU 

5.1 Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru Produktu na inny.

5.2 O chęci dokonania wymiany Produktu należy poinformować Sprzedającego e-mailowo na adres sklep@milove.eu albo telefonicznie oraz odesłać Produkt na swój koszt.

5.3 Produkt w innym rozmiarze zostanie wysłany na poprzednio wskazany adres Kupującego, na koszt Sprzedającego.

5.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

6.1 Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (co do wszystkich bądź tylko niektórych Produktów objętych taką umową) zawartej na odległość ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Dla dochowania 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem tego terminu.

6.2 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolny sposób, jednakże rekomenduje się złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy  drogą elektroniczną (na adres sklep@milove.eu). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (w tym przesłania formularza o odstąpieniu drogą elektroniczną) Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.

6.3 W ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Kupujący powinien odesłać zwracane Produkty na adres: 
Centrum Handlowe Arkada, Sklep Mi'love pawilon p-76, ul. Solec 81b, 00-382 Warszawa. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktów do Sprzedawcy.


6.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

6.5 W razie skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowa taka jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedający poświadczy Kupującemu zwrot Produktu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

6.6 W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia, Sprzedający zwróci Kupującemu całość zapłaconej Ceny, Kosztów Dostawy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą
płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

6.8 W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wskazanych w niniejszym punkcie 6 Regulaminu.

7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

7.1 Sprzedający odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową Sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Kupującemu, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

7.2 Wraz z reklamacją, wynikającą z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, należy nadesłać paragon albo fakturę VAT lub w inny sposób wykazać zakup towaru w Sklepie. 

7.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z Produktem, a Kupujący zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia.

7.4 W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający - zgodnie z żądaniem Kupującego - naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy, obniży Cenę lub zwróci Kupującemu – na skutek odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży – pełną Cenę wraz z Kosztami Dostawy oraz koszty odesłania Produktu przez Kupującego. Zwrot kosztów odesłania Produktu nastąpi na podstawie kopii (skanu) dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych przez Kupującego kosztów zwrotu Produktu.

7.5 W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Kupującemu wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

7.6 Sprzedający niniejszym podaje do wiadomości Użytkowników, iż w wyniku prania możliwe jest kurczenie sprzedawanych Produktów o nie więcej niż 4%. Takie kurczenie Produktu nie może stanowić podstawy reklamacji. 

8 REJESTRACJA

8.1 Przed zawarciem Umowy Sprzedaży Użytkownik może dokonać rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.milove.eu, zaakceptowaniu brzmienia Regulaminu, kliknięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę dokonania rejestracji. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację. 

8.2 Celem dokonania rejestracji konieczne jest ustalenie hasła dostępu do Profilu. Hasło powinno zostać podane w formularzu rejestracji. Dostęp do danych wskazanych w Profilu będzie miał jedynie Sprzedający, Użytkownik oraz osoby, którym Użytkownik udostępnił swoje hasło.

8.3 Rejestracja ma w szczególności na celu ułatwienie dokonywania kupna Produktów, poprzez wyeliminowanie konieczności podawania danych adresowych przy dokonywaniu poszczególnych Zamówień. Dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji zostaną zapisane a podczas dokonywania zakupów Produktów konieczne będzie jedynie potwierdzanie ich aktualności przez kliknięcie odpowiedniego przycisku lub też ich aktualizacja. Ponadto, rejestracja umożliwi Użytkownikowi uczestniczenie w akcjach promocyjnych, w tym otrzymywanie Bonów Rabatowych.

8.4 W każdym momencie możliwe jest usunięcie przez Użytkownika Profilu. Aby usunąć profil użytkownika należy wysłać e-mail na adres: sklep@milove.eu, w temacie wiadomości wpisując: Prośba o usunięcie konta. Profil zostanie niezwłocznie usunięty. 

9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

9.1 Administratorem danych osobowych jest firma Anna Bończak Sensi Art, z siedzibą w Warszawie.

9.2 Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Kupującego w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, wysyłki zamówionych Produktów, realizacji obowiązków wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.

9.3 Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.

9.4 Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.

9.5 Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.

10 POLITYKA COOKIES

10.1 Sprzedający informuje, że w celu zapewnienia Użytkownikom sprawnego korzystania ze Sklepu, Sprzedający zbiera informacje zawarte w plikach cookies.

10.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10.3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również do utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

10.4 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.5 Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem reklamodawców oraz partnerów.

10.6 Poniżej przedstawiamy krótki opis cookies wykorzystywanych przez Sklep wraz z celami, do których są stosowane:

10.6.1 Cookies do celów identyfikacji i uwierzytelniania

Operator sklepu www.milove.eu wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, identyfikacji użytkownika kiedy ten posiada już konto w sklepie, bądź jest zalogowany. Te pliki cookie są niezbędne do dokonania zakupu w naszym sklepie. Bez nich nie będzie działać koszyk zakupów i zarządzanie nim oraz elektroniczna obsługa płatności. W formularzu rejestracji prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy przesyłki i numeru telefonu. Dane te są pobierane i przechowywane wyłącznie w celu przeprowadzenia sprzedaży naszych produktów i dostarczenia przesyłki. Głównym celem cookies jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej. 

10.6.2 Cookies do celów pozyskiwania danych statystycznych i analiz sprzedaży

Google Analytics: Te pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o sposobie korzystania ze strony www.milove.eu przez jej użytkowników. Informacje te służą do przygotowywania raportów oraz pomagają nam zoptymalizować nasz sklep. Te pliki cookie gromadzą anonimowo takie informacje jak liczba użytkowników odwiedzających stronę, strona, z której odwiedzający przeszli na stronę, oraz odwiedzane przez nich zakładki. 

10.7 Użytkownicy mogą zablokować zbieranie tych informacji w dowolnym momencie i wyłączyć opcję cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie dostępu do plików cookie, może mieć wpływ na niektóre funkcje na stronie internetowej.

10.8 Odwiedzając stronę internetową www.milove.eu Użytkownicy Akceptują politykę prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub związane z warunkami polityki prywatności, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą firmą.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

11.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2016 roku.

11.2 Regulamin jest dostępny na stronie www.milove.eu oraz z wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, przy ul. Pileckiego 114/7, w Warszawie

11.3 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Użytkownicy posiadający Profil zostaną poinformowani o planowanej zmianie mailowo z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i w przypadku nie zaakceptowania zmiany mogą zrezygnować z posiadania Profilu. Jeżeli dany Użytkownik nie zrezygnuje z posiadania Profilu, oznacza to, że zaakceptował Regulamin w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu.

11.4 Do Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu należy stosować jego postanowienia w brzmieniu dotychczasowym.

11.5 Zmiana danych Sprzedającego lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania przez Sprzedającego procedury opisanej w art. 11.3 powyżej; Sprzedający jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

11.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl